Logo og visuell profil for Norsk villreinsenter

Hva vet du om villrein? La oss begynne med noen fakta:

  • Villreinen og Europas befolkning har en felles 40 000 år gammel historie, og kjøtt, skinn og bein fra rein har til tider vært helt avgjørende for folks overlevelse.
  • Nå lever nesten hele den europeiske villreinbestanden i Norge, og vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på arten.
  • I en reinflokk har simla en viktig posisjon. Som eneste art i hjortedyrfamilien har også simla gevir, og fram mot kalvinga om våren har kun de drektige simlene gevir, noe som gir dem et fortrinn i kampen om maten. Simler uten kalv kalles gjerne vârsimler, de går ofte først i flokken og har særlig ansvar for å varsle om fare.

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjella i Norge. Norsk villreinsenter formidler kunnskap til myndigheter, skoleverk og allmennheten. Senteret er ofte et bindeledd mellom andre aktører – forskere, forvaltere og de som sameksisterer med villreinen i dens beiteområder: jegere, turgåere, næringsinteresser m.fl. Selv er senteret verken et forvaltningsorgan eller en forskningsinstitusjon.

Nå har Norsk villreinsenter fått ny logo og visuell profil, utviklet av Headspin i kompaniskap med byrået Trollbinde på Dombås.

visuall profil

Utfordring

De ansatte ved Norsk villreinsenter er engasjerte fagfolk og formidlere, med et brennende ønske om at målgruppa «alle» skal kjenne til villreinen og den betydningen arten har hatt. De ønsket derfor at ny logo og visuell identitet måtte være enkel, konkret og forståelig for så mange som mulig.

Senteret hadde hatt samme logo fra starten av, og den visuelle profilen bestod i lite annet enn de to fargene i logoen. Vi trengte ikke ta hensyn til den gamle logoen i arbeidet – men likte hvordan inspirasjon fra helleristninger fikk fram den historiske dimensjonen.

Løsning

Logo

Norsk villreinsenter har som kjerneverdier å være en uavhengig, samarbeidsorientert, faglig sterk og framtidsretta aktør. Altså: I likhet med reinsimla tar Norsk villreinsenter ansvar og viser omsorg. I jakten på et sterkt motiv til det nye logosymbolet, var derfor den omsorgsfulle reinsimla et samlende punkt. Arbeidet resulterte i et logosymbol som viser ei simle med kalv.

Selv om vi undervegs prøvde ut flere retninger i det grafiske uttrykket, endte vi opp med en variant av helleristninger også i det nye logosymbolet – men en strammere, mer moderne variant.

Typografi

Bokstavene i logoens navnetrekk er modifisert fra profilfonten Jost – en moderne, lettlest sans-serif.

Fargepalett

Farger og fargenavn hentet vi fra villreinen og fra fjellet.

Det oppfordres særlig til å matche logofargene reinbrun og reingrå med én tilleggsfarge, i forskjellige nyanser, heller enn å bruke mange av tilleggsfargene samtidig.

fargepalett

Ekstra grafisk element

En visuell profil bør være fleksibel og gi mulighet til å lage spennende og varierte, men likevel gjenkjennelige design, for alle tenkelige flater. Da er det nyttig med et ekstra element som gir mer å spille på, og som kan brukes mer fritt enn det en logo kan.

Kanskje har du selv blitt forundret over at en av reinens favorittretter, reinlaven, faktisk ser ut som en haug med reingevir i miniatyr? Vi har hentet ut en detalj fra geviret i logosymbolet og laget et repeterbart mønster som vil løfte ethvert design når det er behov for det.

Logoanimasjon

Vi har også brukt den samme detaljen i logoanimasjoner, som kan brukes alene eller sammen med film og animasjon.

Maler og profilmanual

Hvordan skal Norsk villreinsenter og andre bruke den nye visuelle profilen?

Vi har laget maler for Word (brevmal, rapportmal etc.), Powerpoint, e-post, infoplakater og sosiale media. Se for eksempel profilen i bruk på Norsk villreinsenters Instagram-profil.

Retningslinjer for bruk av logo, farger og andre elementer er samlet i en fyldig profilmanual. Norsk villreinsenter ønsket også gode tips og samla retningslinjer for hvordan deres skriftlige kommunikasjon skal framstå, og bakerst i profilmanualen ligger det derfor en språkmanual.

Andre jobber