Demenskartet

Gjennom forskningsprosjektet HUNT, en av de største helseundersøkelser i verden av sitt slag, fikk Helse-Norge i 2020 for første gang pålitelige tall for antall demente i landet. Undersøkelsen viser at 101 118 nordmenn har demens i dag, 25 prosent flere enn det som er antatt tidligere. Og dette antallet vil mer enn dobles frem mot 2050.

Andelen demente i Norge dobles frem mot 2050

Bent Høie uttalte i 2020 til NRK at «demens er en større utfordring enn Covid-19». Om vi ikke begynner å planlegge hvordan vi skal møte denne utfordringen, kommer Norge til å stå i en alvorlig krise – og distriktskommunene vil å rammes hardest. Disse kommunene har den største andelen demens, og samtidig den største nedgangen i antall personer som er yrkesaktive – i tillegg til fraflytting av yngre mennesker. Legg til mangelen på helsepersonell og riktig kompetanse, og situasjonen er urovekkende.

Kort oppsummert:

  • Andelen demente i Norge dobles frem mot 2050.
  • Det er stor forskjell mellom by og land – utkantkommuner får klart større utfordringer.
  • Demensomsorg dekkes av primærhelsetjenesten = kommunalt budsjett.

Utfordringen

Med underlaget fra HUNT4 – og data fra SSB om befolkningen med demografisk inndeling og framskrivninger – hadde vi for første gang mulighet til å gi gode prognoser for både kommuner, fylker og på nasjonalt nivå̊. Aldring og helse ønsket derfor å utvikle et verktøy for fylker og kommuner, som kan brukes i planleggingen av helse- og omsorgstjenestene fremover.

Verktøyet skulle fremstille data på en tiltalende og tydelig måte, med gode visualiseringer, ikonografi og fremstillinger av tall og materiale.

Headspin løste oppgaven ved å utvikle et interaktivt norgeskart, Demenskartet, som visualiserer framskrivinger av demografien i hver kommune samt antallet mennesker med demens i hver aldersgruppe frem mot 2050. Demenskartet viser det grunnlaget hver kommune trenger for å planlegge sykehjemskapasitet for fremtiden – og for å forberede seg for en markant eldre befolkning. Løsningen har vist seg å bli et viktig verktøy som gir planleggere og politikere mulighet til å håndtere utfordringene som helsevesenet (og samfunnet) har knyttet til en aldrende befolkning.

Andre jobber